ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод»

(код за ЄДРПОУ 19130857)

            Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (надалі – Товариство),  яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20.04.2016р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.

8. Про розподіл прибутку за 2015 рік.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансовій звітності Товариства.

10.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 відсотків і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансовій звітності Товариства.

11. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

12. Обрання членів наглядової ради.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради .

14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

15. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

16. Обрання членів ревізійної комісії.

17.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії.

18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

19. Про припинення повноважень членів правління.

20. Обрання членів правління.

21. Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.

 

            Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 20.04.2016 р. з 9 години 00 хвилин до 9 години 55 хвилин  за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів.

                Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів – на 24 годину 14.04.2016 р.

У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

                Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного до дати проведення загальних зборів  за адресою: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 40, кабінет голови правління Товариства,  у робочі дні у робочі години з 9 до 16 години;  у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Товариства Пшеченко О.Г. Довідки за телефоном  (044)463-66-79.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства,     тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

2015 р.

попередній

2014 р.

Усього активів

96 031

90 637

Основні засоби

1 064

1 047

Інвестиційна нерухомість

78 855

78 542

Незавершені капітальні інвестиції

0

0

Запаси

1 027

172

Сумарна дебіторська заборгованість

2 768

1 950

Грошові кошти та їх еквіваленти

8 443

4 627

Нерозподілений прибуток (збиток)

25 116

18 121

Власний капітал

82 724

77 257

Статутний капітал

3 500

3 500

Довгострокові зобов'язання

11 427

11 778

Поточні зобов'язання

1 880

1 602

Чистий прибуток (збиток)

5 116

1 442

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14 000 000

14 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22

24

 

Наглядова рада

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Бюлетень. Цінні папери України" № 46 від 15.03.2016 р.Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа